проекта

Повишаването на атрактивността на изследователските и други видове професии, свързани с НТИМ(науки, технологии, инженерство и математика) за младите хора, би имало значителен принос за подготовката на по-квалифицирани работни кадри, които са способни да се справят с новите технологични промени и предизвикателствата пред Европа, свързани с тези промени. Учениците проявяват особен интерес към теми, свързани с криминалистиката и иконографията. Това може да бъде лайтмотив за една иновативна стратегия за образование, насочена към редуциране на ранното отпадане от училище и към насърчаване на интердисциплинарния подход и културния обмен, като същевременно се подкрепи социалното включване.

 

logoEU4SCIENCE_assinatura 150ppi

Проект “EURO4SCIENCE”цели да предостави на Европейските училища иновативни практики, инструменти и методологии, включвайки учителите и учениците от различни възрасти и държави във вълнуващи дейности, свързани с темата за “криминалистиката”. Учители от различни области ще си сътрудничат в един проект, базиран на интердисциплинарния подход, който изучава образователния потенциал на “Ефектът на криминалистиката“ т.е. влиянието на телевизионни сериали като „Кости“, „От местопрестъплението“ и др. върху популяризирането на криминологията и модерните технологии, които използва тя.

 

Проектът ще развие, тества и приложи Набор от инструменти за обучение по криминология и ще организира три „Седмици на криминалистиката“ с  многовълнуващи дейности, включващи цялата училищна общност.

 

FНабора от инструменти за обучение по криминология

По проекта ще се направи  една основна „кутия“ с инструменти и няколко подкрепящи учебни материала: Ръководство за учители, Ръководство за ученици и „Криминални случаи“.

Седмици на криминалистиката

Седмиците на криминалистиката ще включват редица дейности, като представяне на криминални случаи, дебати за био-етиката; конференции с учителите, учениците и други заинтересовани страни и организации; Панаир на природните науки и др.

 


 

Освен това в 4-те участващи държави (Португалия, България, Полша и Великобритания) ще се организират: – семинари за преподаватели, краткосрочни обмени за групи от ученици; конференции на тема: “Криминалистиката в училище”; – дейности по разпространение на информация за проекта.

Посредством тези дейности проект “EURO4SCIENCE”ще допринесе за повишаването на качеството на предлаганото обучение и атрактивността на природонаучните предмети в училище и професии свързнати с тях; за понижаване броя на преждевременно напускащите училище; за интеграцията на учениците и учителите в една по-мотивирана училищна среда.

“EURO4SCIENCE” е проект, финансиран по програма Еразъм+, на ЕК за развитие на Стратегически партньорства в областта на училищното образование. Партньорството се координира от Университета в Авейро и включва партньори от България, Полша, Португалия и Великобритания.