Цели

searching-forensics_photoПроект “EURO4SCIENCE”цели да разработи и приложи иновативни практики, инструменти и методологии в училищата, разширявайки качеството и приложимостта на предлаганото обучение, по-конкретно по отношение на атрактивността на природонаучните предмети и професии, свързани с тях. Повишавайки атрактивността на природонаучните предмети, посредством вълнуващи дейности, свързани с темата за “криминалистиката“ и включвайки учителите и ученици от различни възрасти в проект, реализиран на международно равнище, “EURO4SCIENCE” ще допринесе за редуцирането на преждевременното отпадане от училище.

 

По специално проектът ще:

  • развие, тества и приложи Набор от инструменти за обучение по криминология на 4 езика (португалски, български, английски и полски) , който да  е адаптиран и да се използва в средните училища;
  • организира три “Седмици на криминалистиката”, с редица интересни дейности за учениците, включващи цялата образователна общност;
  • организира събития за разпространение на информация, обмен на ученици и други инициативи в четири европейски държави.

 

Дейностите по проекта ще допринесат за изпълнение на следните стратегически цели::

 

Поощряване на интердисциплинарните педагогически подходи, чрез съвместна разработка и приложение на Набор от инструменти за обучение по криминология.
Насърчаване на участието на учителите в експериментално образование чрез тестване и използване на Набора от инструменти и ангажирането в различни дейности по проекта.

Повишаване на интереса на учениците в Европа към природните науки и професиите, свързани с тях, като резултат от участието им в интересни и вълнуващи дейности със силен научен и педагогически елемент и контактът с професионалисти, които използват тези знания в ежедневната си работа.
Подпомагане редуцирането на броя ученици, преждевременно отпадащи от училище, като резултат от повишената мотивация в час и по-широка перспектива за професионални възможности, включително професиите, свързани с наука. В рамките на тази цел ще се обърне и отделно внимание на изпращането на послание към момичетата за спазването на баланса на половете и на разпространението на идеята, че предметите и професиите, свързани с природни науки, трябва да се разглеждат като подходящи за младежи и от двата пола.